Офіційний сайт Полтавського ДБК — Продаж квартир в новобудовах Полтави!

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Житлово - експлуатаційна компанія (далі - ЖЕК) є Товариством з
Обмеженою Відповідальністю, яке діє на підставі статуту та є
підзвітним і підконтрольним керівнику Товариства.
1.2. ЖЕК у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним,
Господарським та Житловим Кодексами України, Законом України «Про
житлово-комунальні послуги», іншими законами України, указами
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України,
нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої
влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування, Статутом Товариства та цим Положенням.
2. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЖЕК
2.1. Предметом діяльності ЖЕК є надання послуг з утримання будинків,
споруд та прибудинкових територій, послуг з ремонту приміщень,
будинків, споруд, послуг щодо облаштування та прибирання вулиць,
проходів, а також інших послуг щодо підтримання чистоти і
благоустрою на вулицях та у будинках (спорудах).
2.2. Основними завданнями ЖЕК є:
- поліпшення експлуатаційного обслуговування населення та
благоустрою території, що прилягає до будинків, що обслуговуються
ЖЕК, охорони навколишнього природного середовища,
енергозбереження, стану безпеки;
- надання житлово-експлуатаційних послуг, виконання ремонтно -
будівельних робіт за кошти населення та юридичних осіб;
- утримання в належному стані нерухомого та рухомого майна,
обладнання та приладів, як тих, що знаходяться на балансі
Товариства, так і належних іншим юридичним та фізичним особам, з
якими укладено договір на утримання (обслуговування) майна;
- забезпечення утримання в належному технічному та санітарному
стані території, прилеглої до нерухомого майна, яке знаходиться на
балансі Товариства, або на балансі (у власності) інших юридичних та фізичних
осіб;
- контроль за належним забезпеченням нерухомого майна
електроенергією, теплом, водопостачанням, радіотранслюванням,
телефонізацією, вентиляцією, кондиціюванням повітря;
- забезпечення безперервної та раціональної експлуатації нерухомого
майна, обладнання, інвентарю, приладів та іншого майна;
- забезпечення збереження й обслуговування житлового фонду, що
знаходяться на балансі Товариства, або на балансі (у власності) інших
юридичних та фізичних осіб;
- забезпечення безперервної роботи технічного обладнання житлових
будинків та інших об'єктів нерухомого майна;
- здійснення фінансово-господарського і матеріально-технічного
забезпечення об'єктів майна, яке знаходиться на балансі Підприємства,
або на балансі (у власності) інших юридичних та фізичних осіб;
- здійснення видачі необхідних довідок та інших документів, які
пов'язані
із використанням майна, яке знаходиться на балансі Підприємства, або
належного іншим юридичним та фізичним особам, з якими укладено
договір
на утримання (обслуговування) майна;
- взаємодія з іншими виробниками житлово-експлуатаційних послуг та
органами місцевого самоврядування.
- вирішення інших питань у сфері житлово-експлуатаційного
господарства відповідно до законодавства.
3. ФУНКЦІЇ ЖЕК
3.1. Здіснення технічної експлуатації приміщень, будинків та споруд, а
також експлуатації технологічного обладнання.
3.2. Виконання умов укладених Товариством договорів з юридичними
та фізичними особами на утримання приміщень, частин житлових
будинків або споруд згідно з діючим законодавством, надання послуг
по утриманню приміщень та благоустрою прилеглих до них територій.
3.3. Забезпечення приймання заяв користувачів житлових приміщень
щодо якості наданих послуг та з інших питань, пов’язаних з
утриманням будинків, споруд та прибудинкових територій.
3.4. Взаємодія з виробниками комунальних послуг, організаціями, що
здійснюють вивіз сміття, відходів, обслуговуючими ліфти, прилади
обліку, газове обладнання.
3.5. Взаємодія з орендарями, власниками та наймачами житлових
приміщень, з органами виконавчої влади, державного контролю та
нагляду, органами місцевого самоврядування.
3.6. Організація загальних зборів мешканців будинків для прийняття
спільних рішень з питань утримання будинків.
3.7. Вирішення питань про роботу (експлуатацію) технологічного
обладнання та інженерних комунікацій майна, яке знаходиться на
балансі Товариства, або /та майна, що належить іншим юридичним та
фізичним особам.
3.8. Забезпечення протипожежної безпеки, контроль за станом
протипожежного обладнання.
3.9. Підготовка інструкції з протипожежної безпеки та доведення її до
відома відповідних осіб, які користуються майном, що знаходиться на
балансі Товариства, або є власниками квартир в будинках, які
знаходяться на балансі Товариства, або обслуговуються Товариством.
3.10. Розробка графіків та здійснення заходів щодо проведення
поточного та капітального ремонту майна, яке знаходиться на балансі
або в обслуговуванні Товариства.
3.11. Здійснення контролю за правильною експлуатацією майна, яке
знаходиться на балансі або обслуговуванні Товариства.
3.12. Здійснення контролю за надходженням та своєчасністю оплати
наданих послуг, визначених даним Положенням.
3.13. Організація контролю за здійсненням заходів, спрямованих на
забезпечення сталої роботи ЖЕК житлово-експлуатаційного
(комунального) господарства в осінньо-зимовий період, в умовах
виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків,
проведення моніторингу підготовки житлово-експлуатаційного
господарства до роботи в осінньо-зимовий період.
3.14. Здійснення заходів по дотриманню правил експлуатаційного,
комунального обслуговування та благоустрою, станом експлуатації та
утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства.
3.15. Участь у реалізації державної політики з питань охорони
навколишнього природного середовища та раціонального
використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного
стану будинків.
3.16. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для
виконання своїх завдань;
3.17. Виконання інших функції, необхідних для виконання завдань
відповідно до даного Положення, та наказів керівника Товариства.
4. СТРУКТУРА ЖЕК
4.1. Організаційну структуру, штат та систему посадових окладів ЖЕК
затверджує керівник Товариства за поданням начальника ЖЕК з
урахуванням обсягів робіт (послуг).
4.2. До складу ЖЕК можуть входити інші структурні підрозділи,
створені у відповідності до виробничої потреби та у порядку,
передбаченому п. 4.1 Положення.
5. УПРАВЛІННЯ ЖЕК
5.1. ЖЕК очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з посади керівником Товариства.
5.2. Начальник ЖЕК :
- здійснює керівництво роботою ЖЕК, несе персональну
відповідальність перед за виконання покладених на ЖЕК завдань;
- діє від імені ЖЕК на підставі довіреності, яка видається керівником
Товариства;
- розробляє функціональні обов'язки працівників ЖЕК та визначає
ступінь їх відповідальності;
- подає на розгляд керівнику Товариства проект кошторису і штатного
розпису ЖЕК в межах граничної чисельності та фонду оплати праці
його працівників;
- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису ЖЕК,
несе персональну відповідальність за їх цільове використання;
- розробляє у межах своєї компетенції проекти наказів, організовує і
контролює їх виконання.
6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
6.1. ЖЕК під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
іншими структурними підрозділами Товариства.
7. ПРАВА ЖЕК
7.1. Вимагати від інших структурних підрозділів своєчасного надання
документів, відомостей та матеріалів, які необхідні для організації
роботи ЖЕК.
7.2. Представляти пропозиції керівнику Товариства щодо приймання на
роботу, переводу та звільнення працівників ЖЕК.
7.3. Приймати участь у розробці поточних та перспективних планів
роботи ЖЕК.
7.4. Зупиняти виконання робіт по обслуговуванню будинків, надання
послуг у випадках, якщо подальше виконання може привести до
нанесення шкоди здоров'ю фізичних осіб, та/або майну фізичних та
юридичних осіб, за умови негайного повідомлення про це керівника
Товариства.
7.5. Здійснювати нагляд за проектно-кошторисними та будівельно -
монтажними роботами, що виконуються проектними організаціями та
підрядниками.
7.6. Готувати проекти договорів на поставку необхідних для роботи
ЖЕК матеріалів, обладнання, устаткування.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
8.1. Всю повноту відповідальності за якість та своєчасність виконання
завдань та функцій, що покладені даним Положенням на ЖЕК, несе
начальник ЖЕК.
8.2. Ступень відповідальності інших працівників ЖЕК встановлюється їх
посадовими обов’язками, визначеними начальником ЖЕК за
погодженням із керівником Товариства.